Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Dariusz Szumacher nowym Prezesem Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Polski Związek Tenisa Stołowego informuje, że w dniu 3 lutego 2017 roku podczas 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, działając na podstawie § 29 Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę o wyborze Dariusza SZUMACHERA na Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego (głosami: 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).
własne
04.02.2017
Biuro PZTS
Źródło: własne
Polski Związek Tenisa Stołowego informuje, że w dniu 3 lutego 2017 roku podczas 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, działając na podstawie § 29 Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę o wyborze Dariusza SZUMACHERA na Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego (głosami: 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).


Dziękując za okazane zaufanie, nowy Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Dariusz SZUMACHER złożył deklarację, iż obowiązki Prezesa Zarządu będzie wykonywał społecznie.

Podobną deklarację złożył na 1. posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 8 listopada 2016 roku Wiceprezes ds. Sportowych Zarządu Zbigniew LESZCZYŃSKI, który zdecydował, aby przynależne mu środki finansowe z tytułu ekwiwalentu za udział w posiedzeniach Zarządu oraz zwroty kosztów przejazdów, przekazywane były na subkonto bankowe Polskiego Związku Tenisa Stołowego w celu wykorzystania dla wyróżniających się zawodniczek i zawodników w kategoriach młodzieżowych. 

Działając na podstawie § 30 ust. 2, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie dokooptowania do składu Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Roberta SIKORSKIEGO – delegata KS GWIAZDA Bydgoszcz na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Nowy członek Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Robert SIKORSKI złożył również deklarację o przekazywaniu przynależnych mu środków finansowych na subkonto bankowe Polskiego Związku Tenisa Stołowego w celu wykorzystania dla wyróżniających się zawodniczek i zawodników w kategoriach młodzieżowych. 

Działając zgodnie § 24 ust. 8, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie powołania Sebastiana JAGIEŁOWICZA na funkcję Wiceprezesa ds. Organizacyjnych, co skutkuje wejściem do składu Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Aktualny skład Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego przedstawia się następująco:
- Dariusz SZUMACHER – Prezes Zarządu
- Zbigniew LESZCZYŃSKI – Wiceprezes Zarządu ds. Sportowych
- Sebastian JAGIEŁOWICZ – Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych
- Grzegorz KIELAR – Skarbnik
- Kamil DZIUKIEWICZ – Członek Prezydium Zarządu

W trakcie posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego zostały omówione dwie opinie prawne:
- opinia prawna z dnia 25 stycznia 2017 roku prof. dr hab. Marka CHMAJA w przedmiocie legalności i prawidłowości odwołania Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Wojciecha Waldowskiego uchwałą Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 17 stycznia 2017 roku, w której stwierdza się m.in.:
„Uchwała zapadła zatem zgodnie z wszelkimi wymogami niezbędnymi dla jej ważności określonymi przepisami prawa oraz w Statucie i Regulaminie.”

- opinia prawna radcy prawnego Konrada BUCZYŁO w związku z zapytaniem dotyczącym oceny prawidłowości i zgodności z prawem:
1. Odwołania Prezesa Zarządu PZTS Wojciecha Waldowskiego uchwałą zarządu PZTS z dnia 17 stycznia 2017 roku,
2. Wyboru ofert na zakup sprzętu sportowego w grudniu 2016 roku, na podstawie zapytania ofertowego z dnia 27 grudnia 2016 roku , w szczególności wyboru oferty Schöler&Micke Sportartikel-Vertriebs-Ges. mbH w której stwierdza się m.in.:
„Uchwała Zarządu PZTS z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania członka Zarządu PZTS – pana Wojciecha Waldowskiego została podjęta w sposób zgodny z prawem, ze wskazaniem prawidłowej podstawy prawnej i w oparciu o uzasadnione podstawy faktyczne.”

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zapoznał się z odczytanym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego Roberta JANUSA protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną PZTS w zakresie prawidłowości zakupu sprzętu sportowego w grudniu 2016 roku dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego, w którym m.in. stwierdza się dwukrotnie:
„Komisja stwierdza, że decyzję podjętą przez Prezesa Wojciecha Waldowskiego uznaje za niegospodarność na szkodę Polskiego Związku Tenisa Stołowego.”
Do odczytanego protokołu ustne uwagi i uzupełnienia wniósł Dyrektor Biura Polskiego Związku Tenisa Stołowego Marek PRZYBYŁOWICZ, które jednakże nie dotyczą przedstawionego powyżej stanowiska Komisji.
protokół Komisji Rewizyjnej PZTS

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zapoznał się pismem z dnia 25 stycznia 2017 roku Polskiego Związku Tenisa Stołowego do Dyrektora Departamentu Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Sportu i Turystyki Dariusza ROGOWSKIEGO zawierającą m.in. prośbę:
„o potwierdzenie legalności i prawidłowości odwołania Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Wojciecha WALDOWSKIEGO na podstawie uchwały nr 061/Z/2016 Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 17 stycznia 2017 roku.”
pismo PZTS do Departamentu Kontroli i Nadzoru MSiT z dnia 25 stycznia 2017 roku

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zapoznał się ze stanowiskiem z dnia 3 lutego 2017 roku, działającego z upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki Dyrektora Departamentu Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Sportu i Turystyki Dariusza ROGOWSKIEGO, w którym stwierdza się m.in.:
„W treści badanej uchwały Zarządu nr 061/Z/2017 wprost wymieniono § 30 ust. 1 statutu PZTS jako podstawę prawną, wskazano odwołanego członka Zarządu (w tym wypadku pełniącego funkcję Prezesa Wojciecha Waldowskiego) oraz przywołano określoną w § 30 ust. 1 statutu przyczynę odwołania, tj. działalność niezgodną ze statutem.
Z powyższych względów należy uznać, że uchwała nr 061/Z/2016 Zarządu Związku z 17 stycznia 2017 r. spełnia wymogi określone w § 30 ust. 1 statutu PZTS oraz jest zgodna ze statutem Związku.
W myśl § 2 tej uchwały, weszła ona w życie z chwilą podjęcia. Z uwagi na brak odrębnego uregulowania zawartego w statucie PZTS dotyczącego określania skutków uchwał Zarządu, przyjąć należy, że zgodnie z jej treścią z dniem 17 stycznia 2017 r. Pan Wojciech Waldowski przestał być członkiem Zarządu, a tym samym także Prezesem Zarządu PZTS."

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego przyjął do wiadomości odwołanie z dnia 1 lutego 2017 roku Wojciecha WALDOWSKIEGO do Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego od uchwały Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego nr 61/Z/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku. 
odwołanie Wojciecha WALDOWSKIEGO z dnia 1 lutego 2017 roku

W związku z odwołaniem Pana Wojciecha WALDOWSKIEGO w dniu 17 stycznia 2017 roku ze składu Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz w związku z nieważnością umowy o pracę, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego postanowił zakazać wstępu Panu Wojciechowi WALDOWSKIEMU do siedziby Związku w celu podejmowania jakichkolwiek działań związanych z funkcją pełnioną do dnia odwołania w dniu 17 stycznia 2017 roku.

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie zobowiązania radcy prawnego Konrada BUCZYŁO do przygotowania zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w trakcie procedury zakupu sprzętu sportowego w Polskim Związku Tenisa Stołowego w grudniu 2016 roku w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie wyboru 3 delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dniu 22 kwietnia 2017 roku: Andrzej HREHOROWICZ, Robert SIKORSKI i Marek ZALEWSKI.

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zapoznał się z informacją dotyczącą przebiegu Konkursu ofert na wybór sponsora-partnera sprzętowego PZTS na lata 2017-2020, którego procedura została wszczęta z uwagi na wypowiedzenie warunków przedłużenia umowy z dotychczasowym sponsorem sprzętowym Związku, o czym poinformował odwołany Prezes Zarządu Wojciech Waldowski w trakcie 4. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 17 stycznia 2017 roku. 

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów powołania reprezentacji Polski na Letnią Uniwersjadę w Tajpej.

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 37/Z/2016 o odrzuceniu decyzji nr 086/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 16 listopada 2016 roku dotyczącej nieuprawnionego udziału zawodnika w rozegranym w dniu 12 listopada 2016 roku w Zamościu meczu nr 333 1. ligi mężczyzn grupa południowa pomiędzy drużynami PWSZ Zamość i ZKS MAZEL Zielona Góra.

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 roku.

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Polskiego Związku Tenisa Stołowego do opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w tenisie stołowym w celu uporządkowania i rozpoczęcia procesu kształcenia kadr szkoleniowych Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Kształcenia Kadr Polskiego Związku Tenisa Stołowego w składzie: Piotr ANCHIM, Stefan DRYSZEL, Sebastian JAGIEŁOWICZ i Tadeusz NOWAK.

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 241/Z/2016 Zarządu PZTS z dnia 9 września 2016 roku dotyczącej „wypowiedzenia umów o pracę, umów zleceń oraz innych umów cywilno-prawnych łączących kadrę szkoleniową z PZTS w ustawowym terminie ze skutkiem na 31 grudnia 2016 roku.”

Opracował
Marek Przybyłowicz
Dyrektor Biura PZTS

MATERIAŁY DO POBRANIA (WKRÓTCE)

1. protokół z Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS - 2016.10.23
2. protokół z 1. posiedzenia Zarządu PZTS - 2016.11.08 
3. protokół z 2. posiedzenia Zarządu PZTS - 2016.12.21 
4. protokół z 3. posiedzenia Zarządu PZTS - 2016.12.29 
5. protokół z 4. posiedzenia Zarządu PZTS - 2017.01.17 
6. protokół z 5. posiedzenia Zarządu PZTS - 2017.02.03Aktualności

Wspierają nas
Gmina Ustrzyki Dolne
Powiat Bieszczadzki
Rzeszowska Akademia Fotografii
Województwo Podkarpackie